Select Page

Kaj je referat?

referát  -a m (1. govornemu podajanju namenjeno besedilo a) ki obravnava vsebinsko zaokroženo strokovno snov, predavanje: prebrati, sestaviti referatreferat o novih virih energije; referat in koreferat / imeti, podati referat b) ki seznanja koga, navadno uradno, z določenim dogajanjem, stanjem, poročilo: referat o političnem položaju v državi // govorno podajanje takega besedila: referati so trajali največ dvajset minut; po referatu je bila razprava 2. šol. sestavek, ki ga učenec napiše za vajo v obravnavanju kakega vprašanja: učenci so morali napisati po en referat na leto / razdeliti študentom referatteme, naslove zanje 3. najmanjša notranja organizacijska enota uprave, ustanove, podjetja, ki opravlja določeno dejavnost v okviru celote: ustanoviti, voditi referat; kulturni, organizacijski referatreferat za reklamo; oddelek, odsek in referat 

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, dostop: 26. 3. 2015.

Referat

 


Navodila za pisanje referata:

1. Vsebina: dijaki/-nje v dogovoru z učiteljem izberejo temo iz vsebinskega sklopa, predstavljenega pri pouku.

2. Oblika: izdelek naj bo napisan v urejevalniku besedil Word (velikost znakov 12 pt, opombe pod črto z znaki velikosti 10 pt) in naj ne presega 5 tipkanih strani z 1,2 točkovnega razmika med vrsticami (približno 4000 znakov, s presledki, na stran), vključno z naslovno stranjo in seznamom literature in virov; izpis na papir (format A4) naj bo enostranski, z dovolj velikimi robovi (2,5 cm).

3. Bistvene prvine izdelka: naslovna stran, besedilo referata (uvod, jedro, sklep), seznam literature in virov.

a) Naslovna stran: zgoraj na sredini – naziv oz. logotip šolskega zavoda; osrednji del – naslov referata, nadnaslov: »Referat pri predmetu poslovno komuniciranje«, pod naslovom referata 5 ključnih pojmov oz. bistvenih elementov, ki kratko in jasno označujejo vsebino referata; spodaj levo – ime in priimek avtorja, usmeritveni program, oddelek, ime in priimek mentorja; spodaj desno – izjava o avtorstvu: “Podpisani avtor izjavljam, da je ta pisni izdelek moje lastno delo”, ki je lastnoročno podpisana; spodaj na sredini – kraj, mesec in leto.

b) Uvod: vsebovati mora opredelitev področja, opis problema, namen, cilje, osnovne trditve, predpostavke in omejitve.

c) Jedro: osrednji, najobsežnejši in najvažnejši del; v njem predstavimo in obdelamo temo.

d) Sklep: vsebovati mora ugotovitev, ali smo dosegli cilje, potrditev ali ovržbo postavljene trditve (teze, hipoteze) in povzetek ključnega predloga oz. ključno ugotovitev; sklep mora biti naše avtorsko delo.

e) Seznam literature in virov: napišemo na posebnem listu, in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev (PRIIMEK, Začetnica imena (leto izdaje): Naslov dela. Kraj: Založnik; uporabljene citate v tekstu je potrebno označiti in v okroglem oklepaju navesti PRIIMEK avtorja, leto izdaje in stran citata).

 


Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje pisnega izdelka:

Za navajanje referenc med besedilom in na koncu v seznamu zbrane literature se uporablja harvardski sistem citiranja.

 


Primeri referatov pri predmetu poslovno komuniciranje:

Gorazd Brne, prof. soc. in univ. dipl. fil.


(Število obiskov: 92)
Dostopnost