Select Page

Splošna matura

Splošna matura je državni izpit. S splošno maturo kandidat dokazuje doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov in programom maturitetnega tečaja, ter usposobljenost za univerzitetni študij. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo.

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
  • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature ali jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj–junij) in jesenskem (avgust–september).

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale dokumente si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/.

Na tej strani so objavljeni tudi maturitetni izpitni katalog in predmetni izpitni katalogi, informacije za 21-letnike, informacije o opravljanju splošne mature v dveh delih, informacije o plačilu maturitetnih izpitov idr.

Na spletni strani https://www.ric.si/splosna-matura/koledar-splosne-mature/ pa so objavljeni koledar splošne mature, čas pisanja posameznega izpita in dovoljeni pripomočki.

PREDMETI

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega, obveznega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere iz izbirnega dela.

Kandidat opravlja izpit iz treh obveznih predmetov skupnega dela splošne mature, to so:

  • slovenščina,
  • tuji jezik (osnovna ali višja raven),
  • matematika (osnovna ali višja raven),

in dveh izbirnih predmetov med naslednjimi:

  • nemščina, italijanščina, francoščina, španščina,
  • fizika, kemija, biologija,
  • zgodovina, geografija, sociologija, psihologija.

USPEH NA MATURI

Kandidat opravi splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno oziroma je opravil en izpit po načelu pogojno pozitivne ocene. Kandidat je pozitivno ocenjen, če je pri predmetu obveznega dela splošne mature na osnovni ravni dosegel najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, in je hkrati pri drugih predmetih dosegel pozitivno oceno, vsaj pri dveh pa oceno dobro (3).

Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat z najmanj tremi pozitivnimi ocenami ima pravico do dvakratnega opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov v prvih treh naslednjih zaporednih izpitnih rokih.

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature, pri tem pa lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Za splošni uspeh se upošteva boljša ocena.

REZULTATI

Razglasitev rezultatov splošne mature poteka v skladu s koledarjem splošne mature. Na razglasitvi kandidat dobi: spričevalo o splošni maturi, obvestilo o uspehu pri splošni maturi (točke oziroma ocene pri posameznem predmetu) in potrdilo/certifikat o znanju tujega jezika na ravni B2 (to potrdilo dobijo dijaki, ki so dosegli določeno število točk na vseh delih izpita).

Če se kandidat razglasitve rezultatov ne more udeležiti, lahko nekoga pooblasti, da to opravi namesto njega. Pooblaščenec mora s seboj prinesti kandidatovo pooblastilo. Pooblastila ni potrebno overoviti pri notarju.

Kandidat se lahko odloči za vpogled v izpitno dokumentacijo na RIC-u, nato pa tudi za vložitev ugovora na način izračuna ocene ali ugovor na oceno.

Več informacij o razglasitvi rezultatov in pravicah kandidatov si lahko preberete na https://www.ric.si/splosna-matura/rezultati-splosne-mature-in-varstvo-pravic-kandidatov/

OBRAZCI

Za prijave kandidatov s posebnimi potrebami se dogovarjate individualno s tajnico splošne mature
(glejte https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4295).

Za plačilo izpitov RIC-u glejte https://www.ric.si/splosna-matura/splosne-informacije/

CENIK

Cenik opravljanja splošne mature

KONTAKT

Tajnica šolske maturitetne komisije splošne mature (ŠMK SM):
mag. Sonja Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgo.
Telefon:  081 601 650
GSM: 031 333 046
E-pošta: splosna.matura@scpo.si


(Število obiskov: 920)
Dostopnost