Select Page

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju Park Škocjanske jame) je bil s sklepom takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5 z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.
Park Škocjanske jame razpisuje tečaj za usposabljanje in izpitne roke za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah. Usposabljanje bo potekalo od 9. 2. 2022 do predvidoma 19. 3. 2022.

Prvo informativno srečanje bo preko zooma za vse prijavljene dne 9. 2. 2022 ob 15.00. Ostala predavanja se bodo odvijala v naslednjih dneh in tednih predvidoma v sredo, četrtek in petek  (npr. 10.2., 11.2. 2022) od 14 :00. ure naprej. Poleg spremljanja v živo, ki je priporočljivo zaradi možnosti postavljanja vprašanj in debat, bo možno spremljati posnetke predavanj, ki bodo na voljo le prijavljenim udeležencem.

Pravna podlaga za izvajanje navedenega izobraževanja je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).
Usposabljanje obsega 25 ur teorije in 20 ur prakse, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.  Praktični del bo izveden naknadno in sicer takoj, ko bo to mogoče. Ob zaključku usposabljanja poteka preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični in praktični del. Končna cena usposabljanja, v katero je vključena udeležba na preverjanju usposobljenosti (izpitu), je 95,00 EUR.

Fizičnim osebam, ki že pet let vodijo obiskovalce po jamah, ki so urejene za turistični obisk, usposabljanja za vodenje po jamah ni potrebno opravljati, morajo pa opraviti izpit. Dokazila o izpolnjevanju pogojev mora kandidat obvezno priložiti k prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljavca jam in mora biti razvidna iz uradnih evidenc.

Cena preverjanja usposobljenosti (za tiste jamske vodnike, katerim usposabljanja ni potrebno opravljati, ker imajo dovolj delovnih izkušenj in kot je to predvideno v pravilniku) je 15,00 EUR, kolikor znaša strošek izpita.

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

Prijave na usposabljanje, ki bo potekalo od 9. 2. 2022 do 19. 3. 2022, sprejemamo do srede 9. 2. 2022.

Prijave so možne po elektronski pošti: tomaz.zorman@psj.gov.si ali psj@psj.gov.si , kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti. Lahko pa se prijavite tudi po pošti na: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

Kandidati se morajo na predavanja prijaviti preko obrazca: Prijavnica ZA TEČAJ USPOSABLJANJA ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH.pdf.

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

Rok za prijave na prvi rok izpita za preverjanje usposobljenosti je 30 dni pred izpitom.

K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten, je obiskoval predavanja (ki bodo v primeru zooma tudi snemana in si jih bo mogoče ogledati naknadno) in terenske vaje v 75 % prisotnosti in je pripravil seminarsko nalogo ter poravnal stroške usposabljanja in izpita.

Rok za prijave na prvi izpitni rok (predvidoma 9. 4. 2022) za preverjanje usposobljenosti je 9. 3. 2022 na drugi (predvidoma 23. 4. 2022 ali 30. 4. 2022) pa do 23. 3. 2022.

Kandidati se morajo na izpit prijaviti preko priloženega obrazca: Prijavnca izpit ZA JAMSKE VODNIKE2.pdf.

Izpit je sestavljen iz seminarske naloge, teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz vseh delov izpita.

Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je predhodno uspešno opravil teoretični del izpita.

ROK ZA PLAČILO UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU IN/ALI PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI

1. Rok za plačilo udeležbe na usposabljanju in izpita (95,00 Eur) je do 14. 2. 2022.
2. Rok za plačilo izpita za tiste, ki jim ni potrebno opravljati usposabljanja in bodo opravljali samo izpit (15,00 Eur) je za prvi rok do 21. 3. 2022 za drugi rok pa do 11. 4. 2022.

Plačilo naj bo izvedeno na: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Uprava RS za javna plačila, Urad koper, TRR SI56 0110 0603 0254 323 SWIFT: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen:  plačilo usposabljanja in/ali preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike, sklic: 00 11690151.

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA

Teoretični del usposabljanja bo potekal preko Zoom-a, kjer kandidati prejmejo povezavo za prisostvovanje in/ali si predavanje lahko ogledajo naknadno. V kolikor bodo razmere dopuščale bodo predavanja potekala v živo, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Del programa in ocene usposabljanja je tudi seminarska naloga, ki jo bodo udeleženci oddali po elektronski pošti najkasneje 5 dni pred pristopom na izpit (dolga mora biti vsaj 4 strani). Za izdelavo seminarske naloge so predvidene najmanj 3 ure samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo seminarske naloge bodo kandidati prejeli na usposabljanju.

Izpit bo v posamičnem roku opravljalo največ 12 kandidatov. Kandidati bodo o opravljanju izpita obveščeni najkasneje 14 dni pred samim izpitom.

Lokacija opravljanja teoretičnega in praktičnega dela izpita: Matavun št. 8 (Promocijsko kongresni center Pr Nanetovih), Škocjanske jame, park in sprejemni center Parka Škocjanske jame (Matavun št. 12).


(Število obiskov: 165)
Dostopnost