Select Page

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
razpisuje

natečaj za dijaški esej na temo

»Živeti s kulturno raznolikostjo«

za pridobitev
dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2016

Vsebina

EsejŽivljenje s kulturno raznolikostjo ni bilo še nikoli tako izrazito očitno in neizgibno. Stike med različnimi kulturnimi okolji so prinesli že svetovni splet in drugi globalni elektronski mediji, množične migracije, globalna gospodarska in politična razmerja. Množice beguncev, ki trkajo na evropska vrata, bodo danes vsemu temu dodajajo še nove razsežnosti. So naš problem? So naš problem dogajanja, ki so jih porinila na njihovo težko pot? Kako doseči, da nas bo kulturna raznolikost bogatila, ne pa razdvajala? Zakaj se zdi, da nekateri z njo ne znajo živeti? Se je mogoče izogniti nestrpnosti in diskriminaciji, ali lahko preprečimo konflikte med kulturami, še posebno tiste, ki se izražajo v najbolj skrajnih oblikah – kot terorizem in druge oblike nasilja? Kako? Se bomo znali prilagajati drug drugemu? Kaj lahko danes pomeni integracija in kako bo sploh mogoča? Naj brez zadržkov sprejmemo prav vse oblike kulturne raznolikosti ali neomajno vztrajamo na varovanju določenih vrednot zahodne kulture? Kakšna bo po tem prihodnost Slovenije in Evrope? Dijaški eseji naj iščejo samostojne, izvirne in argumentirane odgovore na eno ali več takšnih ali podobnih vprašanj, pri čemer se lahko osredotočajo na osebno, nacionalno, evropsko ali globalno raven, lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali pa so zastavljeni širše; lahko razmišljajo o vprašanju kulturne raznolikosti in njenih posledic v zelo širokem smislu ali pa se omejijo na zelo konkretne primere po lastni izbiri.

Oblika

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2016«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji podatki: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf).

Rok oddaje

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju je treba oddati po elektronski pošti na spletni naslov fakultete referat@fuds.si najkasneje do 28. februarja 2016.

Način dela

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev sociologije, filozofije, zgodovine, psihologije, geografije, umetnosti ipd. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje

Pravočasno oddane izdelke ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti: premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0-35 točk); izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0-35 točk); jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0-10 točk); ter jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0-20 točk). To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Nagrada

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za največ tri najboljše eseje. V teh primerih nagrado prejmejo dijaki/dijakinje v obliki priznanja, podeljenega na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega so vsi nagrajenci/nagrajenke, skupaj z mentorico/mentorjem, povabljeni k brezplačni udeležbi na ekskurziji v Bosno in Hercegovino, ki jo fakulteta organizira v aprilu 2016 za svoje študente in študentke.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na referat@fuds.si, ali prek telefona 05 333 00 80.

prof. dr. Matevž Tomšič, l.r.
predsednik Komisije za Gosarjeve nagrade


(Število obiskov: 22)
Dostopnost