Select Page

Štipendije

Ministrstvo za obrambo RS (MO) in Slovenska vojska (SV) MO in SV nudita finančno podporo dijakom in študentom v času izobraževanja v obliki štipendij.

Za dijaka znaša višina štipendije 25 % minimalne plače v RS, kar znaša trenutno od 300,84 EUR do 457,23 EUR na mesec. Višina štipendije je odvisna od letnika vpisa in povprečne ocene, torej je višja z dodatkom na opravljeni letnik in z dodatkom na učni uspeh. Štipendist ima tako zagotovljeno socialno varnost in zanimivo ter razgibano zaposlitev v SV takoj po koncu študija.

Za poklic vojak SV, s srednjo šolo, so prednostna področja predvsem poklici tehničnih smeri kot so strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, informatika, telekomunikacije, gradbeništvo, promet, pomorstvo, kemija, mehatronika, zdravstvo ter za poklic avto serviserja in kuharja. 2

Za štipendijo MO lahko kandidirajo kandidatke in kandidati, ki so psihofizično sposobni za poklic vojaka in častnika SV, so nekaznovani in zanje ne obstaja varnostni zadržek. V času štipendiranja se morajo udeleževati usposabljanj, ki jih predpiše minister za obrambo, kot so tabor MORS in mladi ter Vojaški tabor. Po končanem šolanju se morajo štipendisti zaposliti v SV za najmanj toliko časa, kot je trajalo štipendiranje.

Opravljanje delovne prakse na MO

V skladu s Pravilnikom o izvajanju praktičnega usposabljanja na MO lahko dijaki različnih poklicnih profilov in nivojev izobrazbe opravljajo praktično usposabljanje oziroma prakso na različnih delovnih področjih tako v enotah SV kot v upravnem delu MO.

Praksa je odlična priložnost za dijake, da se seznanijo s svojim poklicem ter delovnim področjem v sistemu vojske in obrambe, pri čemer je udeležba za kandidata neobvezujoča do MO.

MO praktikantu povrne stroške prehrane med delom v višini in pod pogoji, ki veljajo za javne uslužbence. Prav tako MO izplača nagrado v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki znaša za dijake 86 evrov na mesec. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. Za praktikanta zagotovimo tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Praksa poteka v skladu z učno pogodbo in pod strokovnim vodstvom mentorja. MO imenuje mentorja z ustrezno izobrazbo, zagotovi ustrezne delovne prostore in opremo, praktikantu tudi vseskozi zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter ga pred začetkom prakse seznani s predpisi o varnosti pri delu.

Najkasneje do konca maja 2023 bo MO objavilo javni razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja na MO za šolsko leto 2023/2024. Vse dodatne informacije o možnostih sodelovanja z MO in SV lahko najdete na spletni strani www.postanivojak.si in ostalih spletnih mestih Postanivojak.si.


(Število obiskov: 64)
Dostopnost