Select Page

Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS  št. 49/20) ter v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UR. l. RS, št. 25/20 in 29/20)  in ob upoštevanju Šolskih pravil ocenjevanja znanja na Gimnaziji Ilirska Bistrica, ravnateljica OE/direktorica ŠC Postojna sprejemam

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA NA GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA

Aneks določa:

 1. Načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oz. katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja
 2. Potrebno število ocen pri posameznem predmetu/strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju
 3. Pravila preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo
 4. Pravila popravljanja nezadostnih ocen oz. pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila ocenjevanja znanja na ŠC Postojna.

1. člen
Načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oz. katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja

 1. V povezavi s 1. členom, 2. točka Šolskih pravil ocenjevanja (do neizpolnjevanja obveznosti dijaka lahko pride v primeru izrednih dogodkov) se z aneksom določa, da v času trajanja izrednih razmer 1. člen, 1. točka Šolskih pravil ocenjevanja ne velja.
 2. Izpolnjevanje obveznosti dijaka se presoja tudi na osnovi zakonskih določil oz. priporočil, vezanih na čas trajanja izrednih razmer.
 3. V povezavi s 1. členom, 3. točka Šolskih pravil ocenjevanja izpolnjevanje posameznih obveznosti dijakov ugotavlja oddelčni učiteljski zbor ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta. Po potrebi lahko učiteljski zbor pridobi mnenje strokovnega aktiva za posamezno vsebinsko področje.

2. člen
Potrebno število ocen pri posameznem predmetu/strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju

 1. V povezavi z 2. členom, 1. točka Šolskih pravil ocenjevanja se z aneksom določa, da v času izrednih razmer 2. člen, 1. točka Šolskih pravil ocenjevanja ne velja.
 2. Učitelj, ob predhodno pridobljenem mnenju strokovnega aktiva, pripravi spremembo načrta ocenjevanja (potrebno število ocen pri posameznem predmetu/modulu) glede na svojo letno pripravo.
 3. Učitelj s spremembo načrta ocenjevanja seznani dijake.
 4. Število ocen se lahko zmanjša na minimum. Priporoča se, da dijak v času izrednih razmer pridobi eno oceno. Dijak ima možnost višanja ocene in popravljanja negativne ocene.

3. člen
Pravila preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo

 1. Za preverjanje in ocenjevanje na daljavo je potrebno pripraviti natančna navodila in kriterije ocenjevanja in z njimi dijake seznaniti že pred pričetkom ocenjevanja na daljavo.
 2. Učitelj seznani dijake z načini in roki ocenjevanja najmanj en teden pred ocenjevanjem.
 3. Poleg ustreznega informiranja je pomembno tudi motiviranje dijakov. Dijaki bodo obveznosti lažje in boljše izpolnjevali, če bodo motivirani in pripravljeni na šolsko delo na daljavo, saj le-to od njih zahteva večjo odgovornost (samodisciplino, samoorganiziranost in samoiniciativnost).
 4. Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo lahko poteka:
 • ustno (video predstavitev, videokonferenca itd.),
 • pisno (naloge esejskega tipa, pisni odgovori, referati, seminarske naloge itd.),
 • s pomočjo avdio in video posnetkov.
 1. Pri ocenjevanju je poleg številčne ocene pomembna tudi pravočasna povratna informacija v obliki komentarjev in priporočil za nadaljnje delo dijaka.
 2. Učitelj oceni dijakovo znanje na daljavo s pomočjo različnih načinov elektronskega komuniciranja (spletne učilnice, avdio in video konference, kvizi, forumi, naloge odprtega tipa, elektronska  pošta, posnetki zaslonov in drugi mediji).
 3. Pri ustnem ocenjevanju učitelj zagotovi javnost ocenjevanja (prisotna vsaj dva dijaka ali drug učitelj).
 4. Učitelj mora voditi dokumentacijo o izvedbi vzgojno izobraževalnega dela, preverjanja in ocenjevanja na daljavo.

4. člen
Pravila popravljanja nezadostnih ocen oz. pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov

 1. Učitelj se z dijaki dogovori o načinih in rokih popravljanja nezadostnih ocen oz. o načinih in rokih pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov.

5. člen

Aneks stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani šole in velja do preklica oz.  dokler to narekujejo državni predpisi.

 

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ilirska Bistrica, 20. april 2020


(Število obiskov: 1)