Select Page

Z Aneksom k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19)/2 se razveljavi Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19) z dne 20. 4. 2020.

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVlD-19 (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020) in Sklepa o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 182/20 z dne 10. 12. 2020) 2020 ravnateljica OE/direktorica ŠC Postojna sprejme

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA (COVID-19)/2

Aneks določa:

 1. Načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oz. katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja.
 2. Potrebno število ocen pri posameznih predmetih/strokovnih modulih v ocenjevalnem obdobju.
 3. Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo.
 4. Popravljanje nezadostnih ocen oz. pridobivanje ocen v primeru neocenjenih dijakov.

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila ocenjevanja znanja na ŠC Postojna.

1. člen
Načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oz. katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja

 1. V povezavi s 1. členom, 2. točka Šolskih pravil ocenjevanja (do neizpolnjevanja obveznosti dijaka lahko pride v primeru izrednih dogodkov) se z aneksom določa, da v času trajanja izrednih razmer 1. člen, 1. točka Šolskih pravil ocenjevanja ne velja.
 2. Izpolnjevanje obveznosti dijaka se presoja tudi na osnovi zakonskih določil oz. priporočil, vezanih na čas trajanja izrednih razmer.
 3. V povezavi s 1. členom, 3. točka Šolskih pravil ocenjevanja – izpolnjevanje posameznih obveznosti dijakov ugotavlja oddelčni učiteljski zbor ob koncu šolskega leta. Po potrebi lahko učiteljski zbor pridobi mnenje strokovnega aktiva za posamezno vsebinsko področje.
 4. 1. člen, 4. točka Šolskih pravil ocenjevanja ne velja.
 5. 1. člen, 7. točka se spremeni. Dijak, ki pri predmetu/programski enoti do zaključka pouka ni bil ocenjen, opravlja dopolnilni izpit. Dijak je neocenjen, če v ocenjevalnem obdobju nima nobene ocene. Prav tako je lahko neocenjen, če ima pozitivne ocene, vendar pri predmetu/programski enoti do konca pouka ni opravil vseh z učnim načrtom/katalogom znanj in letno pripravo določenih obveznosti. Če ima dijak pri predmetu/programski enoti negativne ocene in bi glede na to imel zaključeno nezadostno (1), ne more biti neocenjen ne glede na manjkajoče obveznosti. Zaključi se ocena nezadostno (1). Roki za dopolnilne izpite so določeni z letnim delovnim načrtom.

2. člen
Potrebno število ocen pri posameznem predmetu/strokovnem modulu v ocenjevalnem obdobju

 1. Učitelj, ob predhodno pridobljenem mnenju strokovnega aktiva, pripravi spremembo načrta ocenjevanja (potrebno število ocen pri posameznem predmetu/modulu), ki je del letne priprave. Načrt pisnega ocenjevanja znanja se evidentira v aplikaciji eAsistent.
 2. Učitelj s spremembo načrta ocenjevanja seznani dijake.
 3. 2. člen, 2. točka se spremeni, in sicer: dijak praviloma pridobi pri predmetu/strokovnem modulu, ki ima 70 ali med 60 in 70 ur letno, tri ocene v šolskem letu, pri čemer ustna ocena ni obvezna.
 4. 2. člen, 3. točka se spremeni, in sicer: pri predmetu/strokovnem modulu, ki ima manj kot 60 ur letno, se število potrebnih ocen zmanjša za eno, pri predmetu/strokovnem modulu z več kot 70 urami letno pa poveča za eno.
 5. 2. člen, 4. točka ne velja.
 6. 2. člen, 6. točka ne velja.

3. člen
Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo

 1. Za preverjanje in ocenjevanje na daljavo je potrebno pripraviti natančna navodila in kriterije ocenjevanja in z njimi dijake seznaniti že pred pričetkom ocenjevanja na daljavo.
 2. Učitelj seznani dijake z načini in roki ocenjevanja najmanj sedem dni pred ocenjevanjem.
 3. Poleg ustreznega informiranja je pomembno tudi motiviranje dijakov. Dijaki bodo obveznosti lažje in boljše izpolnjevali, če bodo motivirani in pripravljeni na šolsko delo na daljavo, saj le-to od njih zahteva večjo odgovornost (samodisciplino, samoorganiziranost in samoiniciativnost).
 4. Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo lahko poteka:
  • ustno (video predstavitev, videokonferenca itd.),
  • pisno (naloge esejskega tipa, pisni odgovori, referati, seminarske naloge itd.),
  • s pomočjo avdio in video posnetkov.
 5. Pri ocenjevanju je poleg številčne ocene pomembna tudi pravočasna povratna informacija v obliki komentarjev in priporočil za nadaljnje delo dijaka.
 6. Učitelj oceni dijakovo znanje na daljavo s pomočjo različnih načinov elektronskega komuniciranja (spletne učilnice, avdio in video konference, kvizi, forumi, naloge odprtega tipa, elektronska  pošta, posnetki zaslonov in drugi mediji).
 7. Pri ustnem ocenjevanju učitelj zagotovi javnost ocenjevanja (prisotna vsaj dva dijaka ali drug učitelj).
 8. Učitelj mora voditi dokumentacijo o izvedbi vzgojno izobraževalnega dela, preverjanja in ocenjevanja na daljavo.

4. člen
Ukrepi pri kršitvah ocenjevanja znanja na daljavo

 1. 9. člen, 1. točka se spremeni. Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj ugotovi, da dijak uporablja nedovoljene pripomočke (nedovoljeno gradivo, mobilni telefon itd.), prepisuje ali krši druga pravila ocenjevanja, učitelj ocenjevanje prekine. Ocenjevanje se enkrat ponovi. V primeru ponovne kršitve se izdelek oceni z nezadostno oceno (1).
 2. 9. člen, 2. točka ne velja.

5. člen
Popravljanje nezadostnih ocen oz. pridobivanje ocen v primeru neocenjenih dijakov

 1. Dijaku, ki v ocenjevalnem obdobju ni izpolnil obveznosti oz. je ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum za izpolnitev obveznosti oz. za ocenjevanje znanja. Pri predmetu/modulu, ki se zaključi do 15. januarja, naj bi dijak izpolnil obveznosti oz. popravil ocene najkasneje v roku enega meseca. Izjemoma lahko ravnatelj določi dodatni rok za izpolnitev obveznosti pred koncem pouka. Učitelj z načinom in rokom seznani dijaka najmanj sedem dni pred izpolnitvijo obveznosti oz. začetkom ocenjevanja.

6. člen

Ravnateljica je določila Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19)/2 po obravnavi in pridobitvi pozitivnega mnenja učiteljskega zbora 14. 12. 2020. Veljati začne naslednji dan po objavi na spletni strani šole in in velja do preklica oz. dokler to narekujejo državni predpisi.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ilirska Bistrica, 14. december 2020


(Število obiskov: 25)
Dostopnost