Select Page

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE ZA MALICO ZA DIJAKE

Pravico do subvencionirane šolske prehrane uveljavljate na pristojnem Centru za socialno delo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« v skladu z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki določata dohodkovno mejo za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malic.

Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani se od 1. septembra 2012 dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja. Do splošne subvencije malice je po novem upravičen samo tisti učenec oz. dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. Do dodatne subvencije v višini 1/3 malice za dijaka je upravičena družina, v kateri  povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42% neto povprečne plače v RS, ki je v letu 2011 znašala 987,39 EUR.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE

Pravico do štipendije uveljavljate na pristojnem Centru za socialno delo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«.

POMEMBNO!!
Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati 1.1.2012 velja, da štipendija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Če želite štipendijo uveljavljati z začetkom novega šolskega leta (od 1.9.2012 dalje), je potrebno, da oddate Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev (štipendije) do 31.8.2012!!!

Do državne štipendije so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 53% neto povprečne plače (ki je v letu 2011 znašala 987,39 EUR) na osebo v istem obdobju.

Osnovna državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače  Osnovna višina v eurih
1 do 30%  190
2 nad 30% do 36%  160 
3 nad 36% do 42% 130 
4 nad 42% do 53%  100 
5 nad 53% do 64% 70 

 

Vodstvo šole


(Število obiskov: 28)
Dostopnost