Select Page

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)

V 2. in 3. letniku gimnazijskega programa izvajamo za oba oddelka skupaj (to je za 2. a/IB in 3. a/IB) štiri interdisciplinarne tematske sklope (ITS). To so.

  • Podjetništvo in informatika (Od ideje do produkta), vključeni predmeti: informatika, ekonomija in psihologija;
  • Naravoslovje (Zdrav življenjski slog), vključeni predmeti: kemija, biologija in športna vzgoja;
  • Družboslovje (Odklonskost in duševne motnje), vključeni predmeti: psihologija, sociologija in zgodovina;
  • Umetnost in kultura (Umetniške prakse kot del identitete človeka), vključeni predmeti: slovenščina, angleščina, francoščina in obvezne izbirne vsebine.

Vsak izmed štirih ITS-jev je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji treh disciplin oziroma predmetov.

Vsebine vsakega ITS-ja so sestavni del programa gimnazija. Vsak ITS obsega 105 ur letno.

ITS temelji na sodobnih didaktičnih pristopih in strategijah dela. Načrtuje in izvaja ga učiteljski tim tako, da predvidi avtentične učne situacije, povezovanje teorije s prakso in timsko delo dijakov, s čimer pri slednjih omogoča usvajanje novih, tudi aplikativnih znanj in razvoj veščin, spodbuja njihovo ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost kritične presoje, sodelovalno kulturo in samostojnost. S tem ko dijaki  sooblikujejo pouk, se uresničujejo tudi njihovi posebni interesi in podpirajo individualni potenciali.


(Število obiskov: 574)
Dostopnost