Select Page

Dodatno delo po predmetih

Nadarjenim dijakom in tistim, ki želijo več, omogočamo, da razvijajo svoje sposobnosti in talente že v okviru pouka.

Spodaj predstavljamo možne načine udejstvovanja dijakov v okviru posameznih predmetov.

SLOVENŠČINA

  • Branje literarnih besedil, ki so v učnem načrtu navedena med prostoizbirnimi besedili, ter samostojna (pisna in/ali govorna) interpretacija teh besedil,
  • izdelava seminarske naloge (jezikovne in/ali literarne teme),
  • govorni nastop (recitacija, dramatizacija ipd.),
  • ustvarjalno pisanje (npr. izdaja avtorske pesniške zbirke, proznega dela, objava v šolskem glasilu …),
  • priprava na Cankarjevo tekmovanje in sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje,
  • sodelovanje na literarnih natečajih in v krožkih (npr. šolski pesniški natečaj, šolski natečaj Urna zgodba, haiku-natečaj, Župančičeva frulica, bralni klub, dramski krožek, gledališki abonma …),
  • drugi načini in oblike dela po željah dijakov.

PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA

  • Referati, seminarske, raziskovalne naloge in videi,
  • udeležba na državnih tekmovanjih,
  • sodelovanje na Srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine – natečaj Eustory, na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije,
  • sodelovanje v Wikiprojektu Filozofija,
  • ponudba v spletni učilnici psihologije oz. na šolski spletni strani (www.ilb.scpo.si “zgornji meni / Dijaki / Predmeti / Sociologija/Filozofija”): zanimive povezave na splet,
  • izdelava različnih avtentičnih nalog, zloženke o čustvih, učenju, oglaševanju, duševnih motnjah …
  • psihološka/sociološka/filozofska analiza leposlovnih knjig, filmov,
  • izdelava filma na psihološko/sociološko/filozofsko temo,
  • priprava prispevka za dan odprtih vrat ali informativni dan,
  • sodelovanje na esejističnih natečajih, na natečaju, ki ga razpiše društvo Sinapsa,
  • sodelovanje pri obeležitvi dneva duševnega zdravja, dneva filozofije,
  • udeležba na strokovnih webinarjih.

LIKOVNA UMETNOST

  • Likovni krožek,
  • prirejanje različnih likovnih razstav,
  • dobrodelna dražba likovnih del,
  • raziskovalne naloge iz področja umetnostne zgodovine,
  • sodelovanje na različnih likovnih natečajih in razpisih,
  • aktivna udeležba na različnih ekstemporih.

GLASBA

  • Dodaten nabor skladb za domače poslušanje,
  • obveščanje o koncertih v domačem kraju in okolici,
  • predstavitev pouka petja v sodelovanju z glasbeno šolo ali zunanjim izvajalcem,
  • poslušanje tretjega programa Radia Ljubljana, ARS,
  • poslušanje videoprenosov v oddaji Radiatelevizije Slovenija Prvi-Prva vrsta na Facebook kanalu  ali na https://radioprvi.rtvslo.si/,
  • seminarske naloge (sodobni skladatelji, o delovanju kulturnih ustanov, društev pri nas, glasba v očeh mladih, kritike / zapisi o obisku koncerta – glasbeno-umetniške prireditve …),
  • pevski zbor v Ilirski Bistrici.

DRUGI TUJI JEZIKI (NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA) in TRETJI TUJI JEZIK (ŠPANŠČINA)

  • Branje člankov v revijah za mlade,
  • branje literature za mladostnike, bralna značka,
  • spoznavanje kratkih literarnih/glasbenih besedil (pesmi) in njihova predstavitev,
  • udeležba na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja tujega jezika,
  • udeležba na bralnih tekmovanjih,
  • udeležba na natečaju za najboljši haiku,
  • sodelovanje na evropskem tekmovanju v prevajanju Juvenes Translatores,
  • sodelovanje na različnih razpisih,
  • vključevanje v mobilnost dijakov in projekte Erasmus +,
  • udeležba na delavnicah, natečajih in projektih nemškega, italijanskega, španskega in francoskega inštituta ter Mladinske knjige-Oxford center,
  • govorni nastopi in kratki referati o aktualnih dogodkih ali na poljubno temo,
  • sodelovanje dijakov ob raznih dogodkih in prireditvah na šoli (Evropski dan jezikov, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.),
  • enodnevna ekskurzija v bližnje avstrijsko ali italijansko mesto,
  • ekskurzija v tujino,
  • ogled tujejezičnega filma v kinu,
  • ogled gledališke predstave v tujem jeziku,
  • ogled koncerta, plesne predstave ipd.,
  • seminarske naloge za dijake 3. letnikov,
  • dopisovanje z dijaki iz države jezika, ki se ga dijak uči,
  • izmenjava dijakov,
  • kreativno pisanje,
  • objava literarnih izdelkov v šolskem glasilu,
  • pisanje in objava kratkih (verificiranih) besedil (haiku, rap …),
  • izdelava reklamnega besedila/zgibanke po strokovni ekskurziji,
  • pisanje in objava člankov v tujem jeziku o različnih dogodkih, ki so se zgodili na šoli in objava le-teh na šolski spletni strani.

Dejavnosti so lahko odvisne od aktualne ponudbe, žrebanja (npr. tekmovanje v prevajanju) in števila zainteresiranih dijakov.

ANGLEŠČINA  

  • Angleška bralna značka in bralno tekmovanje ‘Bookworms’ / Knjižni molj,
  • projektni dan na izbrano temo – sodelovanje v skupini za angleščino,
  • seminarske naloge v angleščini za dijake 3. letnika gimnazije
  • tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika gimnazije in srednjih strokovnih šol,
  • priprave na maturo – višja raven – za dijake 4. letnika gimnazije,
  • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov v angleščini – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
  • ustvarjalno pisanje in literarno ustvarjanje v angleščini – objava najboljših sestavkov, pesmi … v šolskem glasilu Špice, na spletnih straneh šole,
  • branje leposlovja v izvirniku (letno 3 knjige, dodatne naloge – iz besedišča ali vsebine, po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
  • branje ter povzemanje vsebine spletnih člankov in člankov iz angleških revij (šolska čitalnica), sledi kratka 5-10-minutna predstavitev v razredu (po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
  • vodenje skupinskega dela / dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov, nastop ob dnevu odprtih vrat, predstavitev pouka angleščine / dela z i-tablo ob informativnem dnevu,
  •  sodelovanje na literarnem natečaju “Bodi pisatelj/ica”.

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

  • Sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju iz geografije in zgodovine,
  • mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog v okviru natečaja Eustory,
  • dodatne zadolžitve v okviru projektnega dela in na ekskurzijah,
  • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
  • dejavnosti ob dnevu Evrope,
  • nastop ob dnevu odprtih vrat, delo z i-tablo ob informativnem dnevu,
  • sodelovanje v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

ŠPORTNA VZGOJA

  • Vključevanje v krožke,
  • priprave na šolska športna tekmovanja, državna prvenstva in druge množične prireditve, ki so v skladu s šolskimi športnimi tekmovanji (košarka, nogomet, rokomet, lokostrelstvo, gimnastika, smučanje, športno plezanje, Mladina in gore, judo, akrobatika, streljanje z zračno puško, plavanje, badminton, namizni tenis, akvatlon, odbojka, šah, orientacijski tek),
  • sodelovanje na šolskih prireditvah,
  • izdelava seminarske naloge, raziskovalne naloge iz področja športa (3. letniki),
  • ogled športnih prireditev,
  • obisk predavanj na temo športa,
  • obisk in razgovori z vrhunskimi športniki.

FIZIKA

  • Udeležba na šolskem tekmovanju iz fizike za 1. letnike (Čmrlj),
  • udeležba na regijskem in državnem tekmovanju za vse letnike,
  • seminarske naloge za dijake 3. letnikov gimnazije,
  • domače, projektne, raziskovalne in druge naloge z izbirnimi vsebinami učnega načrta,
  • izdelava plakatov, maket in učil.

BIOLOGIJA

  • Priprava na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
  • priprave na tekmovanje za Proteusovo tekmovanje,
  • sodelovanje v raznih projektih in mobilnostih (Erazmus, OZDŽ, …),
  • izdelava raziskovalnih nalog in izdelavo seminarskih nalog v okviru 3. letnika,
  • biološki krožek.

KEMIJA

  • Priprava dijakov na tekmovanje iz kemije: šolsko, ki bo v marcu in državno, ki bo v maju,
  • priprava zainteresiranih dijakov na izbirna tekmovanja za kemijsko olimpijado,
  • izvedba krožka oz. dodatnega pouka za nadarjene zainteresirane dijake,
  • aktivacija in motivacija dijakov za izvedbo vsaj ene raziskovalne naloge (idealno 2 dijaka skupaj),
  • delo v smeri sodelovanja s FKKT in Kemijskim inštitutom, lahko v okviru raziskovalne naloge, ogleda, predavanja ali kombinacije naštetih opcij,
  • poskus vzpostavitve povezave z mag. Tomažem Ogrinom (IJS), ki vodi izobraževanja in delavnice za učence in dijake,
  •  kandidiranje na razpisu za izobraževanje v učnem centru Petnica (Valjevo, Srbija).

MATEMATIKA

  • Reševanje dodatnih nalog, izdelovanje seminarskih nalog, predstavljanje določenih tem v razredu,
  • priprave na tekmovanja na šoli in udeležba priprav, ki jih organizira fakulteta,
  • tekmovanja (LOGIKA, KENGURU, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, STATISTIČNE IGRE) na šolski in državni ravni,
  • udeležba na taborih, ki jih organizirajo Zveza za tehniško kulturo Slovenije in fakulteti v Ljubljani in Kopru,
  • predavanje na šoli, ki ga organizira Famnit Koper,
  • predavanja v Kopru, ki jih organizira Famnit Koper.