Select Page

Dodatno delo po predmetih

Nadarjenim dijakom in tistim, ki želijo več omogočamo, da razvijajo svoje sposobnosti in talente že v okviru pouka.

Na spodnji povezavi predstavljamo možne načine udejstvovanja dijakov v okviru posameznih predmetov.

 

PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA

 • referati, seminarske, raziskovalne naloge in videi,
 • udeležba na državnih tekmovanjih,
 • Sodelovanje na Srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine – natečaj Eustory, na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije,
 • sodelovanje v Wikiprojektu Filozofija,
 • ponudba v spletni učilnici psihologije oz. na šolski spletni strani (ilb.scpo.si – zgornji meni – Dijaki – Predmeti – Sociologija/Filozofija): zanimive povezave na splet,
 • izdelava različnih avtentičnih nalog:
 • zloženke o čustvih, učenju, oglaševanju, duševnih motnjah …
 • psihološka/sociološka/filozofska analiza leposlovnih knjig, filmov,
 • Izdelava filma na psihološko/sociološko/filozofsko temo,
 • priprava psiholoških člankov za šolski časopis,
 • priprava prispevka za dan odprtih vrat ali informativni dan,
 • priprava prispevka na videokonferenci SirIKT,
 • udeležba na predavanju gostujoče klinične psihologinje,
 • obisk v Vzgojnem zavodu Planina,
 • sodelovanje na esejističnih natečajih, na natečaju, ki ga razpiše društvo Sinapsa.

 

GLASBA

 • dodaten nabor skladb za domače poslušanje,
 • obveščanje o koncertih v domačem kraju in okolici,
 • predstavitev pouka petja v sodelovanju z glasbeno šolo,
 • poslušanje tretjega programa Radia Ljubljana, ARS.
 • seminarske naloge (sodobni skladatelji, o delovanju kulturnih ustanov, društev pri nas, glasba v očeh mladih, kritike / zapisi o obisku koncerta – glasbeno-umetniške prireditve, …)
 • pevski zbor v Ilirski Bistrici.

 

LIKOVNA UMETNOST

 • likovni krožek,
 • raziskovalne naloge iz področja umetnostne zgodovine,
 • sodelovanje na različnih likovnih natečajih in razpisih,
 • aktivna udeležba na EX TEMPORE.

 

ZGODOVINA

 • sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev (šolsko tekmovanje bo potekalo 30. 1. 2018, državno pa 7. 4. 2018 na Gimnaziji Ptuj),
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih nalog,
 • mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog v okviru natečaja Eustory,
 • dodatne zadolžitve v okviru projektnega dela in na ekskurzijah,
 • vsaj dvakrat na leto organizacija strokovnih ekskurzij.

 

Prvi letnik

 • dijaki naj bi prebrali tri zanimiva dela in jih na poseben, izviren način predstavili sošolcem v obliki referata:

Ernst H. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, Gavin de Beer: Hanibal, Vojteh Zamarovsky: Življenje Egipčana Sinuheta.

Drugi letnik

 • dijaki naj bi prebrali tri zanimiva dela in jih na poseben, izviren način predstavili sošolcem v obliki referata: Ernst H. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, Dr. Vasko Simoniti: Turki so v deželi že, Franz Herre: Marija Terezija.

Tretji letnik

 • dijaki naj bi prebrali tri zanimiva dela in jih na poseben, izviren način predstavili sošolcem v obliki referata: Manfred Mai: Svetovna zgodovina na kratko, od prvih civilizacij do sodobnega sveta, Dorothy Gies Mcguigan: Habsburžani privatno, Siba Shakib: Afganistan, kamor se Bog pride le zjokat.

Četrti letnik

 • dijaki naj bi prebrali tri zanimiva dela in jih na poseben, izviren način predstavili sošolcem v obliki referata: Keith Lowe: Podivjana celina, Božo Repe: S puško in knjigo, Gregg Braden: Globoka resnica,
 • sodelovanje na ekskurziji, ki je namenjena širjenju znanja za maturo.

 

BIOLOGIJA

 • šolsko in državno tekmovanje iz biologije,
 • seminarske naloge z biološko tematiko,
 • sodelovanje dijakov v skupini za biologijo v 1. 2. in 3. letniku,
 • raziskovalne naloge v sodelovanju z inštituti,
 • naravoslovni krožek,
 • referati pri pouku z zanimivo tematiko na področju znanosti.

 

NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA IN FRANCOŠČINA

(dejavnosti so lahko odvisne od aktualne ponudbe in števila zainteresiranih dijakov)

 • branje člankov v revijah za mlade,
 • branje literature za mladostnike, bralna značka,
 • spoznavanje kratkih literarnih/glasbenih besedil (pesmi) in njihova predstavitev,
 • udeležba na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja tujega jezika,
 • udeležba na bralnih tekmovanjih,
 • udeležba na natečaju za najboljši haiku,
 • sodelovanje na evropskem tekmovanju v prevajanju Juvenes Translatores,
 • sodelovanje na različnih razpisih,
 • vključevanje v mobilnost dijakov in projekte Erasmus + ter e-Twinning,
 • udeležba na delavnicah, natečajih in projektih nemškega, italijanskega, španskega in francoskega inštituta ter Mladinske knjige-Oxford center,
 • govorni nastopi in kratki referati o aktualnih dogodkih ali na poljubno temo,
 • sodelovanje dijakov ob raznih dogodkih in prireditvah na šoli (Evropski dan jezikov, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.),
 • enodnevna ekskurzija v bližnje avstrijsko ali italijansko mesto,
 • ekskurzija v tujino,
 • obisk Ljubljane in voden ogled v tujem jeziku,
 • ogled tujejezičnega filma v kinu,
 • ogled gledališke predstave v tujem jeziku,
 • ogled koncerta, plesne predstave ipd.,
 • dopisovanje z dijaki iz države jezika, ki se ga dijak uči,
 • izmenjava dijakov,
 • seminarske naloge za dijake 3. letnikov,
 • kreativno pisanje,
 • objava literarnih izdelkov v šolskem glasilu Špice,
 • pisanje in objava kratkih (verificiranih) besedil (haiku, rap, …)
 • izdelava reklamnega besedila/zgibanke po strokovni ekskurziji,
 • pisanje in objava člankov v tujem jeziku o različnih dogodkih, ki so se zgodili na šoli in objava le-teh na šolski spletni strani,
 • krožek tujega jezika.

 

KEMIJA

 • priprava dijakov na tekmovanje iz kemije:
 • šolsko, ki bo v marcu in
 • državno, ki bo v maju,
 • priprava zainteresiranih dijakov na izbirna tekmovanja za kemijsko olimpijado 2018 začenši z oktobrom,
 • izvedba krožka oz. dodatnega pouka za nadarjene zainteresirane dijake,
 • aktivacija in motivacija dijakov za izvedbo vsaj ene raziskovalne naloge (idealno 2 dijaka skupaj),
 • delo v smeri sodelovanja s FKKT in Kemijskim inštitutom, lahko v okviru raziskovalne naloge, ogleda, predavanja ali kombinacije naštetih opcij,
 • poskus vzpostavitve povezave z mag. Tomažem Ogrinom (IJS), ki vodi izobraževanja in delavnice za učence in dijake,
 • kandidiranje na razpisu za izobraževanje v učnem centru Petnica (Valjevo, Srbija).

 

SLOVENŠČINA

• branje literarnih besedil, ki so v učnem načrtu navedena med prostoizbirnimi   besedili,  ter samostojna (pisna in/ali govorna) interpretacija teh besedil,
• izdelava seminarske naloge (jezikovne in/ali literarne teme),
• govorni nastop (recitacija, dramatizacija ipd.),
• ustvarjalno pisanje (npr. izdaja avtorske pesniške zbirke, proznega dela, objava v šolskem glasilu …),
• sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje,
• sodelovanje na literarnih natečajih in v krožkih (npr. šolski pesniški natečaj, šolski natečaj Urna zgodba, haiku-natečaj, Župančičeva frulica, bralni klub, dramski krožek, gledališki abonma …),
• drugi načini in oblike dela po željah dijakov.

 

ANGLEŠČINA

 • angleška bralna značka in bralno tekmovanje ‘Bookworms’ / Knjižni molj,
 • projektni dan na izbrano temo – sodelovanje v skupini za angleščino,
 • seminarske naloge v angleščini za dijake 3. letnika gimnazije,
 • tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika gimnazije in srednjih strokovnih šol,
 • priprave na maturo – višja raven – za dijake 4. letnika gimnazije,
 • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov v angleščini – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
 • ustvarjalno pisanje in literarno ustvarjanje v angleščini – objava najboljših sestavkov, pesmi … v šolskem glasilu Špice, na spletnih straneh šole,
 • branje leposlovja v izvirniku (letno 3 knjige, dodatne naloge – iz besedišča ali vsebine, po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
 • branje ter povzemanje vsebine spletnih člankov in člankov iz angleških revij (šolska čitalnica), sledi kratka 5-10-minutna predstavitev v razredu (po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno)
 • vodenje skupinskega dela / dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov, nastop ob dnevu odprtih vrat, predstavitev pouka angleščine / dela z i-tablo ob informativnem dnevu.

 

MATEMATIKA

 • reševanje dodatnih nalog, izdelovanje seminarskih nalog, predstavljanje določenih tem v razredu,
 • priprave na tekmovanja na šoli in udeležba priprav, ki jih organizira fakulteta,
 • tekmovanja (logika, Kenguru) na šolski in državni ravni,
 • udeležba na taborih, ki jih organizirajo Zveza za tehniško kulturo Slovenije in fakulteti v Ljubljanji in Kopru,
 • predavanje na šoli, ki ga organizira Famnit Koper,
 • predavanja v Kopru, ki jih organizira Famnit Koper.