Select Page

UWC

Razpisane štipendije oziroma mesta:

 • Štipendija za šolanje na UWC of the Adriatic, Devin, Italija
 • Štipendija za šolanje na UWC in Mostar, Bosna in Hercegovina
 • Štipendija za šolanje na UWC in Maastricht, Nizozemska
 • Štipendija za UWC Changshu, Kitajska
 • Štipendija za šolanje na UWC Li Po Chun, Hong Kong

Vse razpisane štipendije oziroma mesta omogočajo dvoletno izobraževanje po programu mednarodne mature (International Baccalaureate). Izobraževanje poteka v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017.

Potrebna doplačila šolnine za razpisana mesta (v EUR za celotno obdobje šolanja – dve leti):

Mesto za šolanje Potrebno doplačilo šolnine (v EUR)
UWC of the Adriatic, Devin, Italija* 0
UWC Changshu, Kitajska* 0
UWC Maastricht, Nizozemska* 12.500
UWC Mostar, BiH 7.000
UWC Li Po Chun, Hong Kong 60.000

*Šola ponuja sofinanciranje razpisanega mesta pod pogojem, da starši / zakoniti zastopniki kandidata dokažejo, da sami šolanja niso sposobni financirati, saj so sredstva šole za sofinanciranje šolnine omejena in namenjena samo dijakom (družinam), ki sami ne morejo financirati šolanja. Glede na finančne sposobnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov, je lahko potrebno doplačilo šolnine višje od predstavljene številke.

Šolnina vključuje:

 • dijaški dom (soba in hrana),
 • učbenike (večino si lahko dijaki izposodijo v knjižnicah),
 • vse pristojbine za opravljanje šolskega programa mednarodne mature,
 • zdravstveno zavarovanje (ne velja za Hong Kong in Kitajsko),
 • sofinanciranje šolskih ekskurzij.

Šolnina ne krije naslednjih stroškov:

 • stroški potovanja,
 • grafični kalkulator (cca 120 EUR),
 • kavcija v primeru povzročitve škode na premoženju šole (cca 400 EUR za dve leti – vračljivo),
 • žepnina (šole priporočajo žepnino v višini 50 EUR mesečno).

Prijava naj vsebuje:

 • izpolnjen prijavni obrazec, ki se nahaja na spletni strani poleg tega razpisa,
 • podpisano izjavo staršev / zakonitih zastopnikov, ki se nahaja na spletni strani poleg tega razpisa,
 • lastnoročno napisano motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku. Opišite zakaj ste se odločili kandidirati za vpis v program mednarodne mature na UWC in kaj pričakujete od študija v času šolanja ter kasneje v življenju. Tako slovenska kot angleška verzija naj obsega 2500 – 3000 znakov brez presledkov,
 • spričevalo ob zaključku prvega letnika in izpis ocen v tekočem šolskem letu,
 • priporočila.

Splošni pogoji – veljajo za vsa mesta:

 • v šolskem letu 2014/2015 vpis v drugi ali tretji letnik programa gimnazije v Republiki Sloveniji oziroma ekvivalentnega programa v tujini in datum rojstva pred 31.1.1999,
 • vsaj prav dober uspeh z odlično/prav dobro oceno pri vsaj dveh od treh naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, angleščina,
 • aktivno udejstvovanje v obšolskih dejavnostih ter splošna aktivnost in razgledanost,
 • solidno znanje angleškega jezika, ki je učni jezik šol,
 • ali slovensko državljanstvo, ali dovoljenje za stalno prebivanje v RS, ali status begunca v RS.

Glede na poslanstvo mednarodne organizacije UWC, je opravljanje programa gimnazije v Republiki Sloveniji v uradnem jeziku Republike Slovenije prednost.

Prijavo pošljite v tiskani obliki s podpisom prijavitelja na naslov:
Slovensko društvo UWC
Razpis UWC
Mariborska cesta 86
3000 Celje

Rok za oddajo prijave je 28. 2. 2015. Za pravočasno oddano se šteje prijavo, ki je bila oddana po priporočeni pošti na dan roka oddaje do 23.59. ure.

Kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, bodo vabila na razgovore prejeli po elektronski pošti. Razgovori bodo potekali marca 2015.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 070 895 532 ali na elektronskem naslovu uwc.slovenia@gmail.com.

V kolikor člani komisije ocenijo, da med prijavljenimi kandidati ni primernega kandidata za določeno študijsko mesto / štipendijo, si Slovensko društvo UWC pridržuje pravico, da študijskega mesta / štipendije ne dodeli nobenemu kandidatu.

Prijavni obrazec / Izjava zakonitega zastopika / Več informacij


(Število obiskov: 41)
Dostopnost