Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica, ki deluje kot enota Šolskega centra Postojna se je vključila v mednarodni projekt Permit.
V ta projekt je vključenih šest srednjih šol iz Slovenije ter srednje šole iz Turčije in Italije, projekt pa vodi Univerza Yildiz iz Istanbula v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem in Univerzo Ca’ Foscari iz Benetk.

Glavni cilji projekta so prepoznavanje in ozaveščanje medkulturnih razlik pri pouku naravoslovnih in humanističnih tem in izdelava novim spoznanjem prilagojenih učnih pol s sodelovanjem učiteljev vseh treh partnerskih držav.

Gimnazija Ilirska Bistrica se je v projekt vključila s poukom zgodovine, kjer bomo predvsem v 2. letnikih poskušali dijake ozaveščati o medkulturnih razlikah in podobnostih.

V okviru projekta so predvideni naslednja mednarodna srečanja:

12. do 15. 2. 2009 : prva mednarodna delavnica v Istanbulu, na Univerzi Yildiz. Sodelujejo vsi  učitelji in     raziskovalci.
9. do 12. 4. 2009: druga mednarodna delavnica v Kopru, na UP – Fakulteti za humanistične študije.    Sodelujejo vsi učitelji in raziskovalci.
4. do 7. 6. 2009: tretja mednarodna delavnica v Benetkah, na Univerzi Ca’ Foscari. Sodelujejo vsi učitelji    in raziskovalci.

Delavnice bodo v vseh treh krajih uvela predavanje znanstvenih sodelavcev projekta.

V začetka julija 2009 je predvideno tiskanje publikacije z izdelki posameznih učiteljev. Ta bo predstavljena na zaključni konferenci projekta PERMIT v Istanbulu 22. in 23. 10. 2009, kjer bodo sodelovali tudi dijaki vključenih šol.

Sonja Škrlj Počkaj, prof. 

Projekti:

Projektni dan – hrana in zdravje

Na gimnaziji Ilirska Bistrica je potekal 19. in 20. marca 2009 projektni dan Hrana in zdravje. Dijaki 1. letnika so se razdelili na več skupin. Šest dijakov si je tako izbralo temo Prehrana skozi zgodovino. Pouk je bil organiziran kot timsko poučevanje, skupino sta vodili Erika Gombač, profesorica angleščine in Sonja Škrlj Počkaj, profesorica zgodovine.

Skupni cilji obeh predmetov so bili:

dijaki se zavedajo svojih prehranjevalnih navad,
spoznavajo prehrano in prehranjevalne navade skozi zgodovino ter sklepajo o vzrokih za razlike,
spoznavajo angleške izraze za različne vrste hrane in jedi,
razvijajo zmožnost bralnega razumevanja besedil v angleščini,
razvijajo odgovoren in pozitiven odnos do hrane in prehranjevalnih navad različnih ljudstev.

Pričakovani dosežki dijakov:

s pomočjo besedila in slikovnega gradiva ter anketnega vprašalnika ugotovijo prehranjevalne navade različnih kultur skozi zgodovino,
oblikujejo slovensko-angleški slovar hrane in jedi, pripravijo jedi,
izkažejo pozitiven odnos do hrane in prehranjevalnih navad različnih ljudstev.

Aktivnosti dijakov:

dijaki sodelujejo na forumu,
oblikujejo plakate za posamezno vrsto hrane,
oblikujejo slovensko-angleških slovar hrane in jedi,
pripravijo različne vrste hrane,
svoje ugotovitve predstavijo in jih znajo argumentirati.

Za podrobni potek pouka glej učno pripravo.

Svetovne religije

Maja 2009 smo z dijaki 1. in 2. letnikov obravnavali pri pouku zgodovine Svetovne religije. Z dijaki 2. letnikov smo v bistvu snov le ponavljali, z dijaki 1. letnikov pa smo obravnavali snov v okviru izbirne teme Od magije do religije (po novem učnem načrtu za zgodovino v gimnaziji).

Dijaki 1. letnika so tako v sklopu prvih civilizacije spoznali že hinduizem, budizem in judovsko vero, povedali pa smo tudi, da po propadu rimskega imperija nastanejo na področju Evrope in Sredozemlja tri kulturno-civilizacijski krogi: frankovska, bizantinska in arabska država.

Glavni cilji enote Svetovne religije so bili:

dijaki spoznajo krščanstvo – nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo
dijaki spoznajo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo
dijaki ugotavljajo razlike, predvsem pa podobnosti med religijama (stik med religijama in kulturama).

Dijaki so reševali delovne liste, ki so jih vodili skozi obravnavo nove učne snovi, ogledali so si film o začetkih islama, na koncu pa so v skupinah še oblikovala Power Point predstavitve o religiji na področju današnje Slovenije, današnje Italije in današnje Turčije ter predstavitve današnje Slovenije, Italije in Turčije.

Za podroben potek pouka glej učne priprave in delovni list

Izdelki dijakov

Religija – Apeninski polotok 159x120 flash jelly1
Religija – Bizatinsko cesarstvo
Religija – Slovensko ozemlje
Religija – Turčija
Slovenija
Turčija
Italija

(Število obiskov: 48)
Dostopnost