Select Page

– Gimnazija Ilirska Bistrica 2004–2014 –

10 let delovanja enote Šolskega centra Postojna v Ilirski Bistrici

Ob jubilejnih letih se svet za trenutek ustavi, pogled se ozre nazaj na prehojeno pot, ki jo misel na novo premisli in rezultate poti ovrednoti. V trenutku hvaležnosti »popotnik« najde svoj smisel.

Simbolni začetek poti, na katero se je podala dislocirana enota Šolskega centra Postojna v Ilirski Bistrici, predstavlja anticipacija takratnega župana Občine Ilirska Bistrica g. Antona Šenkinca, ki jo je julija 2003 objavil časopis Dnevnik: “Realno lahko napovem, da bo v šolskem letu 2004/05 srednja šola v Ilirski Bistrici začela delovati.” Napoved se je uresničila in septembra 2004 je bila vpisana prva generacija ilirskobistriških dijakov in dijakinj, ki je štela 46 mladih nadobudnežev v dveh oddelkih gimnazijskega programa. Vajeti organizacijske enote je prevzela ga. Bojana Rosina Simonič, ki je »popotnika« učila prve korake ter ga predano in uspešno usmerjala po poteh vzgoje in izobraževanja, za kar ji gre posebna hvala.

Naslednji pomemben mejnik je bila splošna matura 2008, ko je Gimnazija Ilirska Bistrica dobila prvo generacijo maturantov in maturantk. V šolskem letu 2009/10 se je poleg programa splošne gimnazije začel izvajati srednješolski strokovni izobraževalni program tehnik računalništva, za katerega so se na ožjem in širšem območju pokazale večje potrebe in interes. Tako je v šolskem letu 2012/13 maturirala prva generacija dijakov in dijakinj, ki se je izobraževala po tem strokovnem programu.

Gimnazija Ilirska Bistrica je na sedaj 10-letni poti nanizala lepe uspehe, za katere so v prvi vrsti zaslužni dijaki in dijakinje sami. Takoj zatem pa gre priznanje profesorjem in profesoricam, ki predano odgovarjajo klicu, ki jih je nagovoril za poklic učitelja. Hvala obojim! Zahvala gre tudi ostalim déležnikom, ki so skupaj z nami utirali pot med letoma 2004 in 2014: na lokalni ravni Občini Ilirska Bistrica, brez katere si ni moč predstavljati delovanja naše šole, posebej županu g. Emilu Rojcu, bivšemu županu g. Antonu Šenkincu in predsedniku občinske komisije, ki je bila imenovana za ustanovitev šole, dr. Zlatku Jenku ter občinskim svetnikom, ki so soglasno podprli idejo o ustanovitvi ilirskobistriške gimnazije; na ravni regije g. Danijelu Misleju in ga. Heleni Posega Dolenc, ravnateljema Šolskega centra Postojna; na državni ravni visokim predstavnikom pristojnega ministrstva, predvsem bivšemu ministru dr. Slavku Gabru in bivšemu državnemu sekretarju, sedanjemu direktorju Centra RS za poklicno izobraževanje g. Elidu Bandlju, in drugim, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je Ilirska Bistrica dobila – čeravno ne samostojno pa vendarle – svojo srednjo šolo, in s tem omogočili, da se mladim ni potrebno vsakodnevno voziti v druge bolj ali manj oddaljene občine.

Ob jubilejnih letih nastopi trenutek, ko »popotnik« postane in pogled usmeri vase, premisli, kaj ga opredeljuje.

Gimnazijo Ilirska Bistrica opredeljujejo naši dijaki in dijakinje, profesorji in profesorice ter naši skupni uspehi, ki se kažejo v pridobljenem znanju in uspešno opravljeni maturi. Opredeljuje nas intenzivno sodelovanje z lokalnimi organizacijami in javnimi zavodi, predvsem naveza z osnovnimi šolami in mestno knjižnico, ter z lokalnim gospodarstvom oz. podjetji, ki nas tako ali drugače podpirajo.

Ob jubilejnih letih se pogled zazre tudi naprej, na pot, ki še čaka, da jo »popotnik« prehodi.

Pred nami je še dolga pot, neskončna pot vzgoje in izobraževanja, ki pa se vendarle vsakokrat zaključi z novo generacijo maturantov in maturantk Gimnazije Ilirska Bistrica. Naš pogled naprej seže – navkljub vse prej kot ugodnim socialno-ekonomskim razmeram, v katerih se nahaja ne samo šolstvo, ampak celotna naša družba – do obzorja, ki ga predstavlja lokalni izobraževalni center s ponudbo splošno in strokovno izobraževalnih programov za mladino in odrasle, s poudarkom na znanjih s področja računalništva in informacijsko-komunikacijskih ter multimedijskih tehnologij. V tem oziru želimo tesno sodelovati z lokalnim okoljem, kar omogoča sinergijske učinke za razvoj in implementacijo znanj za nas in za naše partnerje. S svojim aktivnim vključevanjem v okolje, v katerem živimo, želimo torej slediti kredu RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, DELUJ LOKALNO!

Naš cilj je v izrabi prednosti, ki jih nudi in zahteva racionalizirana majhnost naše šole in se kažejo v odprtosti, fleksibilnosti in uvajanju sodobnih načinov poučevanja ter pristnejših odnosih v pedagoškem trikotniku med učiteljem, dijaki in starši. Poleg tega želimo zaradi soodvisnosti subjektov učnega procesa tako našim dijakom kot tudi zaposlenim zagotoviti možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju našega družbenega okolja.

»Popotniku« želim, da ostane mlad in vitalen, kakršen je ob tem 10-letnem jubileju, in da bi vsaj tako uspešno kot doslej izpolnjeval svojo primarno nalogo, tj. kovanje in posredovanje znanja, da bi upravičeval svoj status »templja vednosti« tudi v prihodnje!

Gorazd Brne, univ. dipl. fil. in prof. soc.,
vodja Gimnazije Ilirska Bistrica,
dislocirane enote Šolskega centra Postojna
v letih 2011–2015


(Število obiskov: 28)
Dostopnost