Select Page

Novost v šolskem letu 2014/15, ki je bila, da ni bilo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije šolske prehrane na centrih za socialno delo, velja tudi za šolsko leto 2016/17. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za šolsko prehrano. Oddajanje vlog za subvencijo šolske prehrane zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2016. Še vedno pa je potrebna prijava na malico v šoli.

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije šolske prehrane na centrih za socialno delo, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. 2016 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2016, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2016 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši avgusta 2016 vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2016/17, mora v mesecu avgustu 2016 vložiti posebno vlogo za subvencijo šolske prehrane (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2016 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

Višina subvencije malice ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico in se redno izobražujejo. Novost je, da učencem v osnovni šoli, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada pravica do brezplačnega kosila.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 24)
Dostopnost