Select Page

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije objavlja Javni natečaj za podelitev štipendije za častnike izobraževalnih programov pomorstva in prometa, strojništva, računalništva in informatike in elektrotehnike za poklicno delo v Slovenski vojski za šolsko leto 2017/2018.

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga ministrstvo objavi na spletni strani ministrstva, lahko pa tudi na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo ter v drugih sredstvih javnega obveščanja in informiranja najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.

Štipendistom ponujajo:

 • pomoč pri izdelavi diplomskih nalog;
 • opravljanje obvezne prakse na ministrstvu;
 • udeležbo na vojaškem taboru;
 • udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister;
 • udeležbo na selekciji za vstop v Šolo za častnike;
 • svetovanje v času štipendijskega razmerja;
 • možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Pogoji za pridobitev štipendije:

 • na javni natečaj se lahko prijavite dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niste starejši od 18 let, in študenti, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niste starejši od 22 let;
 • ste zdravi in sposobni za delo v vojaški službi;
 • ste varnostno preverjeni in za vas ne obstaja varnostni zadržek za delo v Slovenski vojski;
 • ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva;
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma proti vam ne teče kazenski postopek;
 • dodatni kriteriji.

Višina štipendije

Osnovna štipendija:

 • za dijaka znaša višina štipendije 20 % minimalne slovenske plače,
 • za študenta znaša višina štipendije 27 % minimalne slovenske plače.

Štipendija se poveča:

 • ob izobraževanju v tujini (za 50 %),
 • z dodatkom na opravljeni letnik,
 • z dodatkom na učni uspeh,
 • z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje (ne velja za mladoletne vojake).

Informativni izračun za leto 2014

Štipendist Najmanj Največ
Dijak 158 € 260 €
Študent 213 € 410 €

Štipendiranje

Obveznosti štipendistov:

 • V okviru postopka za pridobitev štipendije se na poziv udeležite preverjanja gibalnih sposobnosti in zdravniškega pregleda,
 • da nas med prejemanjem štipendije najpozneje v 15 dneh obvestite o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje,
 • da redno opravljate šolske oziroma študijske obveznosti,
 • da se usposabljate skladno s programom usposabljanja štipendistov,
 • da po končanem šolanju oziroma študiju sklenete delovno razmerje za delo v Slovenski vojski za najmanj dvakratni čas štipendiranja oziroma pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske za najmanj 10 let.

Če pogodbenih obveznosti ne bi izpolnjevali, se štipendijsko razmerje prekine in štipendijo bi morali vrniti.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

Več informacij: Štipendiranje – Dobrodošla finančna podpor (e-prijava) / Javni natečaj za podelitev štipendije za poklicno delo v Slovenski vojski za šolsko leto 2017/2018 (e-prijava)


(Število obiskov: 18)
Dostopnost