Select Page

Štipendije - plakat A4 - splet

Gimnazija Ilirska Bistrica kot dislocirana enota Šolskega centra Postojna deluje od leta 2004, ko je bilo vpisanih 46 dijakov v dveh gimnazijskih oddelkih. V šolskem letu 2009/10 se je poleg gimnazijskega programa začel izvajati srednješolski strokovni izobraževalni program tehnik računalništva, za katerega se je na ožjem in širšem območju pokazal večji interes. V šolskem letu 2016/17 je na šoli 160 dijakov, in sicer 74 dijakov gimnazijskega programa in 86 dijakov programa tehnik računalništva. Kot dislocirana enota Šolskega centra Postojna naša šola nadaljuje zdaj že 72-letno tradicijo srednješolskega izobraževanja. Glede na to, da ima lokalna skupnost velik interes za obstoj šole, šola tesno sodeluje z Občino Ilirska Bistrica, ki je delovanje šole – tudi finančno – vseskozi podpirala, v čemer je tudi prednost ilirskobistriške srednje šole, saj to ni običajna praksa drugih srednjih šol.

V vseh teh letih je Gimnazija Ilirska Bistrica nizala številne uspehe, kar kažejo rezultati dijakov na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih ter natečajih naravoslovnega, družboslovnega, tehniškega in športnega značaja. Odraz uspešnosti šole in njenih dijakov pa so vsekakor tudi rezultati mature. Gimnazija Ilirska Bistrica se lahko pohvali z rezultati njenih maturantov, saj je bila uspešnost maturantov v vseh letih nad slovenskim povprečjem, tako glede deleža uspešnih kot glede povprečnega števila zbranih točk.

Vpis na šolo je v prvi vrsti odvisen od števila osnovnošolcev v Občini Ilirska Bistrica, še posebej to velja za gimnazijski program, saj se glede na to, da obstajajo gimnazije tudi v drugih bližnjih mestih, v ta program vpisujejo predvsem osnovnošolci iz občine Ilirska Bistrica. Glede na to, da so najbližje šole, ki izvajajo program tehnik računalništva v Novi Gorici in Ljubljani, ta odvisnost vpisa od števila ilirskobistriških osnovnošolcev ni tako velika, pa vendar. Vpis na Gimnazijo Ilirska Bistrica je premosorazmeren s številom devetošolcev v občini Ilirska Bistrica. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da se generacije devetošolcev na regionalni ravni, na ravni občine Ilirska Bistrica pa še posebej, zmanjšujejo. Poleg tega se od šolskega leta 2009/10 na nacionalni ravni zmanjšuje vpis v program gimnazije, ki je v zadnjih letih upadel na okoli 35 % populacije devetošolcev. Ta upad pa je še izrazitejši v občini Ilirska Bistrica in znaša okrog 20 % devetošolcev. Tako se šola sooča z manjšim vpisom v gimnazijski program.

Gimnazija Ilirska Bistrica je zato pričela z izvajanjem ukrepov za spodbujanje vpisa osnovnošolcev predvsem v gimnazijski program, pa tudi v program tehnik računalništva. Poleg ostalih aktivnosti spodbujanja vpisa smo prenovili in uvedli aktualnejše in privlačnejše vsebine obeh izobraževalnih programov. Podpora šoli pa je prišla tudi s strani lokalne skupnosti. Župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc je namreč imenoval delovno skupino, ki je pripravila nabor ukrepov za spodbujanje vpisa na šolo. Ključni ukrep je dodeljevanje finančnih spodbud vsem, ki se bodo v šolskem letu 2017/18 vpisali v 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica, tako vpisanim v gimnazijski program kot vpisanim v program tehnik računalništva, in to ne glede na kraj stalnega bivališča. Po sklepu korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 12. 12. 2016 znaša višina finančnih spodbud 40,00 evrov mesečno. Na seji Občinskega sveta, ki je predvidena za 12. 1. 2016, bodo sprejeli oziroma obravnavali tudi Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica. Pravilnik bo določal višino in pogoje za uveljavitev spodbud ter pogoje za nadaljnje prejemanje in postopek dodeljevanja finančnih spodbud. Prejemniku bo pripadala spodbuda do izteka izobraževanja na Gimnaziji Ilirska Bistrica, s tem da mora za prejemanje spodbude v nadaljnjih letnikih šolanja prijavitelj izpolnjevati pogoj povprečja zaključnih ocen vseh opravljenih predmetov v preteklem šolskem letu najmanj 3,0. V primeru, da ne bo izpolnjeval navedenega pogoja, mu bo pravica do spodbude mirovala in jo bo lahko v primeru izpolnjevanja pogojev ponovno uveljavljal naslednje leto. Občini Ilirska Bistrica bo moral prijavitelj do 15. septembra posameznega šolskega leta predložiti spričevalo preteklega šolskega leta ter potrdilo o vpisu v naslednji letnik. Za posamezni letnik šolanja bo lahko prejemal spodbudo samo eno leto, to pomeni da mu bo v primeru ponavljanja letnika spodbuda mirovala. Postopek dodeljevanja spodbud bo potekal na podlagi javnega poziva, ki ga bo pripravila strokovna služba občinske uprave in bo objavljen v javnem glasilu ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica v začetku šolskega leta.

Vodstvo Gimnazije Ilirska Bistrica si želi, da bi ti ukrepi spodbudili vpis ilirskobistriških in drugih devetošolcev na Gimnazijo Ilirska Bistrica, predvsem v gimnazijski program, ki omogoča pridobitev splošne izobrazbe, visoko raven intelektualnosti in najboljše možnosti za nadaljnje izobraževanje na univerzi. Vodstvo upa, da bodo ukrepi spodbujanja vpisa povečali vpis tudi v program tehnik računalništva, program srednjega strokovnega izobraževanje, ki omogoča pridobitev perspektivnih poklicev, kot so izdelovalec/ka spletnih strani, skrbnik/ca informacijskih sistemov, skrbnik/ca komunikacijskih sistemov in koder/ka algoritmov – programer/ka, predvsem bi si želeli povečan interes za ta strokovni program s strani devetošolcev iz okoliških občin.

Gorazd Brne,
vodja Gimnazije Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 4)